Systemet vil bli oppdatert tirsdag 28. mai 2024 fra kl. 13 og vil være helt utilgjengelig i opptil 6 timer.
Vi beklager ulempene dette kan forårsake. Se detaljert informasjon etter oppdateringen på blog.portfolio.no.

Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
3

Sammenlikning av bok og film

Inn­led­ning

 • Pre­sen­ter boka og fil­men kort. Opp­gi navn på for­fat­ter/re­gis­sør og ut­gi­vel­ses­år på bok og film.
 • Gi en kort­fat­tet pre­sen­ta­sjon av den lit­te­ræ­re teks­ten. Hva går hand­lin­gen ut på? Hvem er de sen­tra­le per­so­ne­ne? Hvil­ket mil­jø mø­ter vi? Hvor­dan er kom­po­si­sjo­nen? Hvil­ket tema tas opp?

 

Ana­ly­se­del

 • Fin­ner vi sam­me te­ma­tikk i fil­men som i boka?
 • Kom­po­si­sjon/dra­ma­tur­gi: Er det for­skjell på inn­hol­det i boka og fil­men? Er noe tatt bort el­ler lagt til? Er hand­lings­rek­ke­føl­gen den sam­me i bok og film?
 • Hvor­dan er syns­vin­kel/for­tel­ler­per­spek­ti­vet i fil­men i for­hold til i boka?
 • Hvor­dan be­skri­ves per­so­ne­ne i boka og i fil­men? Hva kan være grun­nen til at det even­tu­elt er gjort end­rin­ger?
 • Hvor­dan blir mil­jø­et skild­ret i fil­men i for­hold til i boka?
 • Kla­rer fil­men å gjen­gi stem­nin­gen/sti­len som du fin­ner i boka?
 • Hvil­ke vir­ke­mid­ler tar fil­men i bruk for å ska­pe stem­nin­ger og fram­he­ve hand­lin­gen? Her kan du nev­ne far­ger, lyd, mu­sikk, klip­pe­ryt­me og ka­me­ra­vin­kel.

 

Av­slut­ning

 • Be­skriv din per­son­li­ge opp­le­vel­se av adap­ta­sjo­nen.
 • Gi din vurdering av adaptasjonen.

(Fra boka s. 78)