Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

CV – eksempeltekst

Per­son­li­ge opp­lys­nin­ger

Navn: Jon Mag­ne Stein­sund
Ad­res­se: Liabakken 24
3480 Strand­vik
Født: 20.04.1996
Tlf.: 22 33 44 66 88
e-post: jomast@hotmail.com

Ut­dan­ning

2013-2014: Vg2 Kokk og ser­vi­tør

2012-2013: Vg1 Re­stau­rant og mat­fag, Moen vi­de­re­gå­en­de sko­le

2011-2012: Eks­amen fra Vika ung­doms­sko­le

Yr­kes­er­fa­ring

2013: Som­mer­jobb ved Strand­vik ben­sin­sta­sjon

2012/2013: Ut­plas­sert fire uker ved Finns vei­kro, Strand­vik

2012: Kiosk­med­ar­bei­der, Vik cam­ping­plass

Kurs

2013: Før­s­te­hjelps­kurs

And­re opp­lys­nin­ger

Be­hers­ker eng­elsk bra. Kan også gjø­re meg for­stått på tysk.

Fri­tids­in­ter­es­ser

Jeg er en ak­tiv gutt som dri­ver mye med fot­ball og snø­brett. Jeg er med­lem av Vik id­retts­lag og er va­ra­med­lem til sty­ret i klub­ben.

Re­fe­ran­ser

Finn Fu­ru­mo, dag­lig le­der på Finns vei­kro, te­le­fon 00 00 00 00

(fra boka s. 102)