Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

Søknad – eksempeltekst

Jon Mag­ne Stein­sund
3480 Strand­vik                                                                               6.04.2014

Vi­ken re­stau­rant
3480 Strand­vik

Søk­nad på still­ing som restaurantmedarbeider del­tid

Jeg fant stil­lings­an­non­sen på nett­si­de­ne de­res, og øns­ker å søke job­ben som restaurantmedarbeider hos dere. Jeg vi­ser også til te­le­fon­sam­ta­le med kjøk­ken­sjef Per Sti­en i for­bin­del­se med det­te.

Mitt navn er Jon Mag­ne Stein­sund, og jeg fyl­ler 18 år om to uker.

Det er fle­re grun­ner til at jeg øns­ker å job­be hos dere. Først av alt tror jeg en jobb i de­res re­stau­rant vil gi meg spen­nen­de ut­ford­rin­ger og mu­lig­het til å ut­vik­le meg. Jeg har all­tid likt mat­la­ging, og et­ter å ha gått ett år på re­stau­rant og mat­fag har jeg fått enda mer inn­blikk i det­te yr­ket. Jeg tri­ves med å møte nye men­nes­ker, og tror jeg vil ha mye po­si­tivt å bi­dra med både når det gjel­der kun­de­be­hand­ling og det å ska­pe et hyg­ge­lig ar­beids­mil­jø.

I lø­pet av for­ri­ge sko­le­år var jeg ut­plas­sert fle­re uker på Finns vei­kro. Jeg fikk en all­si­dig er­far­ing fra både ar­beid på kjøk­ke­net og i ser­ver­in­gen, noe jeg tror kan kom­me til nyt­te på Vi­ken re­stau­rant. Ikke minst lær­te jeg mye om å hol­de or­den og å be­hand­le kun­der. Jeg snak­ker bra eng­elsk, og kan også gjø­re meg for­stått på tysk.

Si­den jeg går Vg2 kokk og ser­vi­tør i år, pas­ser det vel­dig greit at job­ben er på kvelds­tid og i hel­ge­ne. Jeg kan der­for be­gyn­ne å job­be med en gang. På dag­tid kan dere nå meg på te­le­fon 000000, og jeg stil­ler gjer­ne til in­ter­vju når det pas­ser for dere.

Jeg hå­per på po­si­tivt svar!

Med venn­lig hil­sen
Jon Mag­ne Stein­sund

CV er ved­lagt

(fra s. 99 i boka)