Nettressurs for Norskboka vg2 yrkesfag finner du på norskboka.fagbokforlaget.no | Nettressurs for Intertekst påbygging vg3 finner du på intertekst.fagbokforlaget.no

KAPITTEL
5

Rapport – eksempeltekst

Dato: 4.november 2014

Fra: Jan Olsen, Tøm­rer Vg2

Til: Fag­læ­rer Lars Tore Vik

Sak: Ut­plas­ser­ing i be­drift

I uke 43 og 44 var jeg ut­plas­sert i be­drif­ten Miljøbygg AS. Det­te er et gan­ske nytt tøm­rer­fir­ma. Det ble star­tet i 2012 og hol­der til i Strand­vik. Fir­m­aet har fire an­sat­te i til­legg til dag­lig le­der, som er bygg­mes­ter Lars Vå­gen. Fir­m­aet tar man­ge uli­ke tøm­rer­opp­drag, men de fles­te opp­dra­ge­ne dre­ier seg om å byg­ge om gam­le hyt­ter og hus. De opp­fø­rer også en del til­bygg på eld­re hus og hyt­ter. De før­s­te to da­ge­ne var jeg med to av tøm­rer­ne som skul­le rive et til­bygg på en gam­mel hyt­te. Res­ten av pe­ri­oden var jeg med det and­re tøm­rer­la­get, som skul­le skif­te tak på et hus.

Arbeidsbeskrivelse

Først rev vi til­byg­get. Vi star­tet med å fjer­ne tak­stei­ne­ne fra den de­len vi skul­le rive. Der­et­ter be­gyn­te vi å fjer­ne tak­papp, gam­le lek­ter, sløy­fer og tak­bord. Det stø­vet noe helt for­fer­de­lig, så vi måt­te gå med ver­ne­mas­ke hele ti­den. Vi måt­te også bru­ke hjelm. I lø­pet av to da­ger had­de vi re­vet ned alt og kjørt bort riv­nings­ma­te­ri­a­le­ne.

I res­ten av ti­den var jeg med på å skif­te tak på et eld­re hus. Det før­s­te vi gjor­de, var å set­te opp et stil­las som vi skul­le job­be fra. Det var vik­tig å sik­re det godt slik at det ikke skul­le kan­te mens vi job­bet fra det. Der­et­ter be­gyn­te vi på ta­ket. Vi måt­te først fjer­ne den gam­le pap­pen og alle spik­re­ne som stod igjen. Et­ter­på skif­tet vi de tak­bor­de­ne som var råt­ne, og byt­tet dem ut med nye. Si­den vi ikke rakk å kle ta­ket med papp før­s­te da­gen, måt­te vi dek­ke det med en pre­sen­ning før vi gikk hjem. Da­gen et­ter la vi på tak­papp. Så la vi på sløy­fer og lek­ter.

Sløy­fe­ne ble fes­tet til tak­sper­re­ne, og så spik­ret vi fast lek­te­ne i sløy­fe­ne. Det er vik­tig at sløy­fe­ne lig­ger un­der lek­te­ne, slik at det blir luft­ing un­der ta­ket, og slik at even­tu­elt vann kan ren­ne bort. De gam­le tegl­stei­ne­ne skul­le bru­kes om igjen på hu­set. Si­den de var litt ujev­ne og spe­si­el­le i må­le­ne, måt­te vi til­pas­se av­stan­den mel­lom lek­te­ne et­ter de kor­tes­te tak­stei­ne­ne. Til slutt fin­skar vi langs ge­sim­se­ne.

Jeg ble også med på å leg­ge på tak­stei­ne­ne igjen. Det tok len­ger tid enn jeg had­de trodd, si­den de gam­le tak­stei­ne­ne var så ujev­ne. Vi måt­te jus­te­re ra­de­ne hele ti­den. Det sis­te vi mon­ter­te, var vind­sk­ier og vann­bord.

Vurdering

Jeg føl­te at jeg lær­te mye nytt i ut­plas­ser­ings­ti­den. Det er før­s­te gang jeg er med på å rive og re­pa­re­re gam­le bygg. Det var noe å lære både un­der riv­nings­ar­bei­det i be­gyn­nel­sen, og da vi la nytt tak. De tøm­rer­ne jeg job­bet sam­men med, var flin­ke til å for­kla­re meg hva jeg skul­le gjø­re, og jeg fikk være med på de fles­te opp­ga­ve­ne. Jeg mer­ket at jeg job­bet mye sei­ne­re enn dem, og jeg treng­te en del hjelp un­der­veis. Det er ty­de­lig at jeg ikke er tre­nt nok i det ar­bei­det jeg gjor­de, men jeg sy­nes jeg fikk til en god del. Mot slut­ten av uka sa sje­fen at han var godt for­nøyd med job­ben jeg had­de gjort.

Jan Olsen

(fra s. 90 i boka)